Algemene voorwaarden hey yes

Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Onderhoud van een website: het door hey yes inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie hey yes een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 

Toepasselijkheid

 1. Door verlening van een opdracht aan hey yes verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van hey yes en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en hey yes opgenomen wordt.

 

Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave hey yes zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgave door hey yes blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door
  hey yes. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en hey yes zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht hey yes niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. hey yes heeft de mogelijkheid om voor en/of tijdens (lopende) opdrachten een percentage van het volledige bedrag alvast in rekening te brengen.
 7. hey yes heeft de mogelijkheid om voor aanvang van werkzaamheden een (aan)betaling te verlangen.
 8. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes verstaat gebruiker alle manieren waarop deze tot stand zijn gekomen zowel schriftelijk als mondeling, zowel via e-mail als telefonisch gecommuniceerd.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. hey yes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft hey yes het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan hey yes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan hey yes worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan hey yes zijn verstrekt, heeft hey yes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. hey yes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hey yes is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hey yes kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan hey yes de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door hey yes of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart hey yes voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp door hey yes voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen hey yes en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. hey yes kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met hey yes gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. hey yes heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Indien opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is hey yes gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.

 

Levering en levertijd

 1. hey yes gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp maakt hey yes eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.
 3. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan-en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan hey yes. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat hey yes ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties hey yes over tot het voltooien van de volledige website en/of grafisch ontwerp.
 4. Mocht hey yes onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan hey yes alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij hey yes een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

 

Overmacht

 1. hey yes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer hey yes als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal hey yes alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en hey yes geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door hey yes tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door hey yes minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 3. hey yes behoud zich het recht voor om voor aanvang van werkzaamheden een aanbetaling te verlangen.
 4. Offerteprijzen zijn gebaseerd op een continue doorloop van een opdracht door het productieproces. Wanneer dit proces stagneert omdat de opdrachtgever achterblijft met informatie of materiaal dan is hey yes gerechtigd om bij het hervatten van de werkzaamheden de kosten voor inwerktijden in rekening te brengen.
 5. hey yes behoud zich het recht voor om na akkoord van het website ontwerp, de helft van het offerte bedrag te factureren.

 

 

Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website en/of grafisch ontwerp wordt gesloten tussen de opdrachtgever en hey yes is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door hey yes het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door hey yes aan de opdrachtgever elk jaar een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door hey yes het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. In genoemde gevallen behoudt hey yes zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan hey yes over het openstaande bedrag.
 5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door hey yes een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 1 week na facturering hey yes hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 7 dagen na verzending voldaan moet worden.
 7. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens hey yes heeft voldaan.

 

Advieswerkzaamheden

 1. Hey yes verricht advieswerkzaamheden naar beste kunnen en inzicht.
 2. Hey yes is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.
 3. Hey yes geeft advies af op basis van ervaring, maar is niet verantwoordelijk voor de gevolgen in de zin van: 3.1 Kleuren die anders uitpakken dan verwacht. 3.2 Papier of ander drukwerk materiaal wat niet is zoals verwacht.

 

Aansprakelijkheid

 1. Voor zover hey yes bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop hey yes weinig of geen invloed kan uitoefenen kan hey yes op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met hey yes of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met hey yes.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is hey yes slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van hey yes voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. hey yes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. hey yes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. De opdrachtgever dient hey yes terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door hey yes geleden schade.
 6. Tenzij anders is overeengekomen levert hey yes de door haar ontwikkelde websites af met software in de op dat moment actuele stabiele versies. Wanneer hiervoor geen onderhoudscontract is overeengekomen kan hey yes niet verantwoordelijk gehouden worden voor de update(s) van deze software en evenmin voor schade die kan zijn ontstaan door niet uitgevoerde updates.
 7. Hey yes zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor: 7.1 Fouten of tekortkomingen in het materiaal wat door de klant wordt aangeleverd.
 8. Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens wanneer de klant in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren, ongeacht of de klant hier gebruik van heeft gemaakt.
 9. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor het opstellen van algemene voorwaarden en een privacyverklaring die voldoen aan alle wettelijke vereisten. Hoewel hey yes kan  adviseren over algemene praktijken en richtlijnen met betrekking tot deze documenten, is hey yes niet verantwoordelijk voor het opstellen van deze documenten voor u. Hey yes raadt u aan om uw eigen juridische adviseur te raadplegen om ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden en privacyverklaring voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Door het gebruik van mijn diensten stemt u ermee in om ons te vrijwaren van enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van uw algemene voorwaarden en privacyverklaring.

 

Hosting

 1. Hosting werkzaamheden worden door Hey Yes uitbesteed aan een derde partij. Dit betekent dat de algemene voorwaarden van deze derde partij gelden voor de overeenkomst tussen Hey Yes en de klant. Het kan zijn dat deze derde partij een reseller is van hosting, wat betekent dat de algemene voorwaarden van de desbetreffende hostingprovider ook van toepassing zijn.
 2. Het is belangrijk om te benadrukken dat Hey Yes in geen enkel geval aansprakelijk is voor de downtime of het offline raken van de website van de klant. Hey Yes zal zich inspannen om het probleem op te lossen door de derde partij in te schakelen, maar kan geen garanties bieden met betrekking tot de beschikbaarheid of stabiliteit van de hostingdiensten.
 3. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de website en de inhoud ervan voldoen aan de algemene voorwaarden van de hostingprovider en dat alle nodige maatregelen worden genomen om de website en de gegevens veilig en up-to-date te houden. Hey Yes is niet aansprakelijk voor eventuele verlies van gegevens of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de hostingdiensten.
 4. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden stemt de klant ermee in dat de hosting werkzaamheden worden uitbesteed aan een derde partij en dat de algemene voorwaarden van deze partij gelden voor de overeenkomst tussen de klant en Hey Yes. De klant erkent ook dat Hey Yes niet aansprakelijk is voor eventuele downtime of problemen met de hostingdiensten en zal Hey Yes vrijwaren van alle claims of aansprakelijkheid die voortvloeien uit het gebruik van de hostingdiensten.

 

Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. hey yes noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Browsercomptabiliteit

 1. Alle door hey yes ontwikkelde websites worden gebouwd om compatibel te zijn met de belangrijkste browsers (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari). Van deze browsers ondersteunen we de op het moment van bouwen meeste gebruikte versie en de twee onderliggende hoofdversies.
 2. hey yes garandeert op generlei wijze dat het door hey yes gemaakte template door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.
 3. hey yes garandeert op generlei wijze dat het door hey yes gemaakte template op nog nieuw uit te komen browsers op dezelfde manier zal blijven werken of zal worden weergegeven.
 4. De kans is groot dat de door hey yes gemaakte websites ook in oudere versies van genoemde browsers en andere weinig gebruikte andere browsers prima functioneren. Dit wordt echter niet door hey yes gegarandeerd.

 

Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan hey yes, waarna hey yes deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan hey yes binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. hey yes behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 

Overig

 1. hey yes zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan hey yes.
 2. Wanneer hey yes bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. hey yes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet goed functioneren van de door de hoster geleverde diensten.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. hey yes zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. hey yes is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. hey yes behoudt zich het recht voor een kleine link, al dan niet in de vorm van een logo, op de site te zetten van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen hey yes en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door hey yes met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van hey yes beslissend.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

 

hey yes
Stadhouderlaan 59
8448PZ Heerenveen

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op Webhosting, advieswerkzaamheden en ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd door hey yes, tenzij expliciet anders vermeld wordt.
Door verlening van een opdracht aan hey yes verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 29 november 2022.